Regulamin

 

Regulamin SILESIAMAN DUATHLON 2021

I . ORGANIZATOR

Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul. Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II. CEL

1.     Działalność rekreacyjna propagująca triathlon jako aktywne spędzanie wolnego czasu

III. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM

Silesiaman  Duathlon obędzie się w następującym terminie :

24 kwietnia – Dolina 3 stawów - Silesiaman Duathlon 5 km / 22km / 3km ; limit zawodników : 230

PROGRAM IMPREZY

1. Imprezy 24 kwietnia

Dzień przed startem :

17.00 – 19.00 – Odbiór pakietów

Dzień startowy :

8:30 – 10.30 – Odbiór pakietów

8.30 – 10.30 – Wprowadzenie rowerów do strefy zmian

11.00 –  Początek startów falowych

12.00 – Przybycie na metę pierwszych zawodników

13.00 – Limit na dystansie głównym

IV. DYSTANS I TRASA

Wydarzenie odbywa się na dystansie 5km biegu / 20 km jazdy na rowerze / 3 km biegu .

V.ODBIÓR PAKIETÓW

Odbiór  będzie molziwy w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

Odbiór będzie możliwy  w zależności od zawodów w dniu zawodów 7.00 – 10.00 ; w dniu przed zawodami 17.00 – 19.00

 

V. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

Na mecie będą dostępne napoje.

VI. TOALETY PRZENOŚNE

Toalety przenośne ustawione będą w na terenie parku

VIII. POMIAR CZASU

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową dla celów statystycznych

VIII. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

K (generalna kobiet) ; K20 (18 – 29 lat) ; K30 ( 30 -39 lat ); K40 + ( 40 lat i więcej); K50 + ( 50 lat i więcej )

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

M (generalna mężczyzn); M20 (18 – 29 lat); M30 ( 30 -39 lat ); M40 ( 40 –  49 lat ); M50 + ( 50 lat i więcej )

IX. NAGRODY

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki wysłane zostaną pocztą.

Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.

Każdy zawodnik, który ukończy jeden z cyklu Silesiaman Duathlon otrzyma okolicznościowy medal wysłany po zawodach.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

W treningu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

Przyniesie odpowiednio wyplenioną deklarację zdrowia i zaświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Silesiaman będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.silesiamantriathlon.pl .

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.silesiamantriathlon.pl w zakładce Rejestracja.

Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

XIV. OPŁATY WPISOWE

W Silesiaman Duathlon Katowice obowiązują opłaty w wysokości:

130 PLN płatne do 28 lutego

160 PLN płatne do 31 marca

200 PLN płatne do 22 kwietnia

Pakiet startowy zawiera :

·      zwrotny chip do pomiaru czasu

·      profesjonalny pomiar czasu z wyszczególnieniem każdej konkurencji oraz strefy zmian

·      wodoodporny numer startowy na bieg do umieszczenia na pasku/gumce

·      naklejka z numerem startowym na rower

·      naklejki z numerem startowym na kask

·      napoje na mecie

·      pamiątkowy medal za ukończenie zawodów / wysłany po zawodach /

·      profesjonalne zabezpieczenie medyczne

·      koszulka techniczna okolicznościowa z treningu dodatkowo płatna podczas rejestracji w kwocie 30 zł

Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:

KAPF Daniel Wójcik ; ul. Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Silesiaman, data/miejsca zawodów″.

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w Silesiaman to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

XV. WYNIK

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.silesiamantriathlon.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Silesiaman obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Silesiaman. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Silesiaman należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące Silesiaman Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Silesiaman będzie ostateczna.

XVIII ZALECENIA SANITARNE

1. Zaświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i ankiety epidemiologicznej, świadomości swojego stanu zdrowia będzie musiało zostać wydrukowane, podpisane wcześniej przez uczestnika i wraz z okazaniem dokumentu poświadczającego dane zawodnika dostarczone do biura zawodów.

2. Uczestnicy bez podpisanego oświadczenia nie będą dopuszczeni do startu.

3. Uczestnik zobligowany jest do utrzymania dystansu 1,5m i zobligowany jest do zasłaniania ust i nosa na terenach parkingu i innych przestrzeniach, które nie są parkiem.

3. Uczestnicy będą startować falami po 5 osób , w kolejności zgodnie z komunikatem organizatora. Przed startem zawodnicy mają obowiązek utrzymania 1,5m odstępu.

 

 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania w każdym momencie, przed i po zawodach, dystansu społecznego.

5. Nie będą wręczane medale dla finiszerów. Osobom, które zgłoszą po zawodach chęć otrzymania medalu pamiątkowego, medal zostanie wysłany pocztą.

6. Zawodnik będzie zobowiązany do jak najszybszego opuszczenia strefy mety, wzięcia roweru i opuszczenia terenu mety.

7. Obsługa zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony i środki do dezynfekcji.

8. Odprawa techniczna odbędzie się online w dniu poprzedzającym start.

9. Najszybsi zawodnicy i zawodniczki zostaną nagrodzeni drogą pocztową.

 XIX. UWAGI KOŃCOWE

Ostateczne zamknięcie listy startowej będzie miało miejsce na dwa dni przed imprezą.

Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze przy starcie.

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, okolicznościowy T-shirt / dodatkowy płatny , naklejki na kask, rower, ewentualne materiały reklamowe i inne rzeczy od parnterów sponsorów imprezy.

Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Obowiązuje konwencja z draftingiem . Niedozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej. W konwencji non-drafting nie dozwolone kierownice triathlonowe/czasowe (dopuszczamy lemondki nie wystające za klamkomanetki oraz połączone)

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności poruszania się po drodze.

W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Katowice,14.04.2021


Ankieta epidemiologiczna i oświadczenie uczestnika 


ANKIETA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

Dane osobowe:

Imię i nazwisko .................................................................................... PESEL ..................................................................
Telefon kontaktowy pacjenta .............................................................

Czy miał/a Pani/Pan kontakt w ciągu 14 dni z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS- CoV-2 ? (zakreśl właściwe). NIE ..... TAK .....
Czy obecnie jest Pani/Pan objęta/ty nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną? (zakreśl właściwe). NIE TAK .....

Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały następujące objawy: NIE TAK Jeśli TAK od kiedy początek (data) ....

Objawy przeziębieniowe (katar, drapanie w gardle) Temperatura powyżej 37, 5 st. C Kaszel
Duszność
Inne

Data i podpis pacjenta/ opiekuna prawnego* ........................................................
* jeżeli dotyczy
Pomiar temperatury wykonany st. C ............................................
Silesiaman Duathlon 24 kwietnia 2021

Imię i Nazwisko: ................................................................................. Data ur.: ...............................

Miejscowość: ....................................................


Płeć: M/KOświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w wydarzeniu organizowanym przez Holistix Events, KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2021 r. pod nazwą Silesiaman Jednocześnie oświadczam, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

Podpis zawodnika / opiekuna prawnego: ....................................................................

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie wydarzenia) do celów organizacji i uczestnictwa wwydarzzeniu. Zdjęcia z wydarzenia będą publikowane na stronie organizatora, Facebooku, prasie i w informatorach branżowych.

Podpis zawodnika / opiekuna prawnego: ....................................................................

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w tym wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) innym podmiotom, tj. firmie Dobre Czasy Spółka Cywilna ul. z siedzibą w ul. Morcinka 43, 45-531 Opole w celu organizacji zawodówZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik, Katowice, ul. Morcinka 13a/52) Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: info@holistix.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wydarzenia
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie sportowejKatowice, 24.04.2021 .................................................................... Miejscowość, data Podpis zawodnika / opiekuna prawnego