Regulamin


Regulamin zawodów triathlonowych SILESIAMAN TRIATHLON KATOWICE 2023

 

I . ORGANIZATOR

 

Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul. Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta Katowice

Urząd Miasta Pszczyna i MORIS Pszczyna

III. CEL

Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja województwa śląskiego w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. Śląskiego

IV. TERMINY, MIEJSCE I PROGRAMY IMPREZ

Silesiaman  Triathlon Katowice odbędzie się w terminie : 

28 sierpnia – Katowice – Dolina 3 Stawów – Silesiaman Triathlon 1/4 i 1/8 IM ; limit : 400

 PROGRAM IMPREZ 

DZIEŃ PRZED ZAWODAMI (sobota)

18:00 – 19.30 – praca Biura Zawodów, w tym wydawanie pakietów startowych

LOKALIZACJA BIURA : https://goo.gl/maps/M5CY1zXiZiG5A7Gp8 

DZIEŃ ZAWODÓW  (niedziela)

7:30 – 9:00 - wydawanie pakietów startowych

8:00 – 09:30 – wstawianie rowerów do strefy zmian

09.30 - otwarcie zawodów i odprawa techniczna dystans 1/4 i 1/8 IM

10:00  - start dystans 1/4 IM

10:45 -  start dystans 1/8 IM

13:00 – 15:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

12:30 – Limit odcinka rowerowego

14:00 dekoracja dystans 1/8 IM

14:30 dekoracja dystans 1/4 IM

15:00 zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy

V. DYSTANS I TRASA

Cykl zawodów Silesiaman rozegranie zostanie na dystansach  1/8 IM I 1/4 IM

Pływanie na danym dystansie na określonych wcześniej w komunikacie pętlach. Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.

Część rowerowa w zależności od zawodów :

22,5 na 1/8 IM ,

44 km na ¼ IM ,

Zawody w konwencji bez draftingu.  Doozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

Bieg – utwardzona lub asfaltowa powierzchnia. Pomiar trasy GPS.

Limit czasu ukończenia zawodów – 1/8 IM – 2 godziny 30 minut ; ¼ Im – 5 godzin / 

Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

Dystans  1/4 IM

pływanie – 40 minut

pływanie + rower – 3 h

pływanie + rower + bieg – 5 h

VI.BIURO ZAWODÓW

Biura zawodów będzie mieściło się w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

Biuro zawodów będzie czynne w zależności dystansu w dniu zawodów 7.30 – 10:00 ; w dniu przed zawodami 17.30 – 19.30

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana i napój izotoniczny na trasie biegowej i na mecie.

W zawodach bufety będą w wyznaczonych miejscach na trasie rowerowej i na trasie biegowej.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

Toalety przenośne ustawione będą przy trasie.

IX. POMIAR CZASU

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

K (generalna kobiet) ; K20 (18 – 29 lat) ; K30 ( 30 -39 lat ); K40 + ( 40 lat i więcej); K50 + ( 50 lat i więcej )

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

M (generalna mężczyzn); M20 (18 – 29 lat); M30 ( 30 -39 lat ); M40 ( 40 –  49 lat ); M50 + ( 50 lat i więcej )

XI. NAGRODY

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

Pierwszych 3 zawodników kategorii generalnej mężczyzn i kobiet dostanie pamiątkowe puchary.

Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników pojedynczych zawodów po ich zakończeniu.

Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.

Każdy zawodnik, który ukończy jeden z cyklu Silesiaman Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Silesiaman będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.silesiamantriathlon.pl .

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.silesiamantriathlon.pl w zakładce Rejestracja.

Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XIV. OPŁATY WPISOWE

W zawodach Silesiaman Triathlon Katowice dystans 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:

150,00 PLN płatne do 30 czerwca

180,00 PLN płatne do 31 lipca

220,00 PLN płatne do 28 sierpnia

W zawodach Silesiaman Triathlon Katowice na dystansie 1/4 IM  obowiązują opłaty w wysokości:

200,00 PLN płatne do 30 czerwca

250,00 PLN płatne do 31 lipca

300,00 PLN płatne do 28 sierpnia

Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.

Pakiet startowy zawiera :

·      zwrotny chip do pomiaru czasu

·      profesjonalny pomiar czasu z wyszczególnieniem każdej konkurencji oraz stref zmian

·      wodoodporny numer startowy na bieg do umieszczenia na pasku/gumce

·      naklejka z numerem startowym na rower

·      naklejki z numerem startowym na kask

·      czepek pływacki dodatkowo płatny - 20 zł

·      ciepły posiłek po zawodach w strefie finishera / Katowice /

·      izotoniki, woda, banany na punktach żywieniowych na trasie

·      izotonik, woda, rodzynki, banany, arbuzy i pomarańcze na punkcie żywieniowym na mecie

·      pamiątkowy medal za ukończenie zawodów

·      profesjonalne zabezpieczenie medyczne

·      zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem)

·      bezpłatny profesjonalny serwis rowerowy przed zawodami

·      nadzór licencjonowanych sędziów Polskiego Związku Triathlonu na trasie zawodów / Katowice /

·      koszulka techniczna okolicznościowa z zawodów dodatkowo płatna podczas rejestracji w kwocie 30 zł

Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:

KAPF Daniel Wójcik ; ul. Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Silesiaman, data/miejsca zawodów″.

Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w Silesiaman to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XV. WYNIK

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.silesiamantriathlon.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Silesiaman obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Silesiaman. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Silesiaman należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące Silesiaman Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Silesiaman będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń sanitarnych obowiązujacych w dniu zawodów.

Ostateczne zamknięcie listy startowej będzie miało miejsce na dwa dni przed imprezą.

Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt / dodatkowy płatny / oraz bon na posiłek po zawodach , ewentualne materiały reklamowe i inne rzeczy od parnterów sponsorów imprezy.

Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej. W konwencji non-drafting nie dozwolone kierownice triathlonowe/czasowe (dopuszczamy lemondki nie wystające za klamkomanetki oraz połączone)

Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności poruszania się po drodze.

W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

10.10.2021 Katowice