Regulamin

Regulamin zawodów triathlonowych SILESIAMAN TRIATHLON 6 czerwca 2020

 

I . ORGANIZATOR

Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul. Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miasta Katowice

III. CEL

Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja województwa śląskiego w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. Śląskiego

IV. TERMINY, MIEJSCE I PROGRAMY IMPREZ

Silesiaman  Triathlon obędzie się w następujących terminach i dystansach w dniach :

6 czerwca – Katowice – Dolina 3 Stawów – Silesiaman Triathlon 1/8 IM : limit : 150

 PROGRAM IMPREZ

1. Impreza 6 czerwca

Program zawodów Silesiaman Triathlon Katowice 6 czerwca 2020

Dzień przed startem :

19.00 – 20.00 – Otwarcie biura zawodów 

Dzień startowy :

7:15 – 8.30 – Otwarcie biura zawodów FALA 1

7:45 – 8:45 – Wprowadzenie rowerów do strefy zmian

8:45 - Oprawa techniczna FALA 1 

9.00 – Start FALA 1  / Kategorie M20, M30, M50 /

10:00 – 11:00 - Otwarcie biura zawodów FALA 2

11.00 – Limit pierwszej fali, limit odbierania rowerów ze strefy zmian

11:00 – 11:45  – Wprowadzenie rowerów do strefy zmian FALA 2
11:45 - Odprawa techniczna - FALA 2

12.00 – Start FALA 2 / kategorie Kobiet, kategorie M40 /

14:15 - Limit odbierania rowerów ze strefy zmian

14:30 - Dekoracja kategorii kobiet i mężczyzn

15:00 – Zakończenie zawodów

V. DYSTANS I TRASA

Cykl zawodów Silesiaman rozegranie zostanie na dystansie 1/8 IM .

Pływanie na danym dystansie na określonych wcześniej w komunikacie pętlach. Spodziewana  temperatura wody ok. 18-22°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.

Część rowerowa – 20 km

Zawody w konwencji z draftingiem.  

Bieg – utwardzona lub asfaltowa powierzchnia. Pomiar trasy GPS.

Limit czasu ukończenia zawodów – 1/8 IM – 2 godziny

VI.BIURO ZAWODÓW

Biura zawodów będzie mieściło się w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.

Biuro zawodów będzie czynne w zależności od zawodów w dniu zawodów 7.15 – 08.30 i 09:30 – 11:00; w dniu przed zawodami 19.00 – 20.00

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

Bufet będzie znajdował się tylko na mecie i ograniczony będzie do zamkniętych butelek z wodą i napojami izotonicznymi.

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

Toalety przenośne ustawione będą na terenie zawodów i będą wyposażone w środki do dezynfekcji.

IX. POMIAR CZASU

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

K (generalna kobiet) ; K20 (18 – 29 lat) ; K30 ( 30 -39 lat ); K40 + ( 40 lat i więcej); K50 + ( 50 lat i więcej )

Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

M (generalna mężczyzn); M20 (18 – 29 lat); M30 ( 30 -39 lat ); M40 ( 40 –  49 lat ); M50 + ( 50 lat i więcej )

Do sklasyfikowania danej kategorii potrzebne są minimum 3 osoby w danej kategorii.

XI. NAGRODY

Pierwszych 3 zawodników kategorii generalnej mężczyzn i kobiet dostanie pamiątkowe puchary.

Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki .

Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Silesiaman będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.silesiamantriathlon.pl .

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.silesiamantriathlon.pl w zakładce Rejestracja.

Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XIV. OPŁATY WPISOWE

W zawodach Silesiaman Triathlon Katowice dystans 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:

120,00 PLN płatne do 2 czerwca

200,00 PLN płatne do 6 czerwca

Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.

Pakiet startowy zawiera :

·       zwrotny chip do pomiaru czasu

·       profesjonalny pomiar czasu z wyszczególnieniem każdej konkurencji oraz stref zmian

·       wodoodporny numer startowy na bieg do umieszczenia na pasku/gumce

·       naklejka z numerem startowym na rower

·       naklejki z numerem startowym na kask

·       czepek pływacki

·       izotonik, woda na punkcie żywieniowym na mecie

·       profesjonalne zabezpieczenie medyczne

·       zabezpieczenie etapu pływackiego (ratownicy wodni wraz ze sprzętem)

·       koszulka techniczna okolicznościowa z zawodów dodatkowo płatna podczas rejestracji w kwocie 30 zł

Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:

KAPF Daniel Wójcik ; ul. Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Silesiaman, data/miejsca zawodów″.

Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w Silesiaman to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XV. WYNIK

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.silesiamantriathlon.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Silesiaman obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Silesiaman. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Silesiaman należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące Silesiaman Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Silesiaman będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

Ostateczne zamknięcie listy startowej będzie miało miejsce na dwa dni przed imprezą.

Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt / dodatkowy płatny / oraz bon na posiłek po zawodach , ewentualne materiały reklamowe i inne rzeczy od partnerów sponsorów imprezy.

Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej. W konwencji non-drafting nie dozwolone kierownice triathlonowe/czasowe (dopuszczamy lemondki nie wystające za klamkomanetki oraz połączone) . Lemondki wystające są niedozwolone.

Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Konkurs będzie objęty osobnym regulaminem. .

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności poruszania się po drodze.

W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

XIX Wytyczne sanitarne

Zawodnik będzie musiał znać swój numer startowy na podstawie, którego odbierze w specjalnej jednorazowej torbie wcześniej przygotowany pakiet.

Zaświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i świadomości swojego stanu zdrowia będzie musiało zostać wydrukowane, podpisane w domu zawodnika wraz z okazaniem dokumentu poświadczającego dane zawodnika i dostarczone do biura zawodów. Zawodnicy bez podpisanego oświadczenia nie będą dopuszczeni do startu.

Zawodnikom przed startem będzie mierzona temperatura ciała.

Pływanie odbędzie się w sposób umożliwiający zachowanie dystansu między zawodnikami.

Rowery w strefie zmian będą ustawione tak aby zawodnicy zachowali odpowiedni dystans społeczny. Podczas wprowadzania rowerów i wyprowadzania rowerów zalecany jest utrzymywanie dystansu społecznego.

Zawodnikom na pływaniu, rowerze i bieganiu zaleca są do utrzymywania 2 metrowego dystansu.

Limit dystansu wynosi 120 min i do 2 godzin po starcie pierwszej fali zawodnicy zobowiązani są do zabrania swojego roweru ze strefy zmian.

Do poszczególnych serii eliminacyjnych zawodnicy będą przydzieleni z podziałem na kategorie wiekowe.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania w każdym momencie, przed i po zawodach, dystansu społecznego.

Jedynym bufetem będą przekazywane w odpowiednich reklamówkach zamknięte napoje na mecie zawodów.

Nie będzie wręczane medale dla finiszerów.

Zawodnik będzie zobowiązany do jak najszybszego opuszczenia strefy mety, wzięcia roweru i opuszczenia terenu zawodów.

Odprawa zawodników odbędzie na się na kanałach społecznościowych / facebook i instagram /  i strona internetowa Silesiaman Triathlon jak i na 15 minut przed poszczególnymi falami.

Dekoracja będzie ograniczona do zwycięzców kategorii wiekowych i generalnej bez udziału publiczności.

Obsługa zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony i środki do dezynfekcji.